ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN PDF

Toepasselijkheid Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. Volgende werken zijn ook niet in onze prijs begrepen, tenzij expliciet anders vermeld op de offerte: het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, enz.

Author:Gardam Daizahn
Country:Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):1 July 2018
Pages:128
PDF File Size:1.41 Mb
ePub File Size:9.52 Mb
ISBN:475-5-49324-929-2
Downloads:82123
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArakreeU kent ze wel, afgedrukt op de achterzijde van een offerte of bestelbon. Maar hebt u zelf wel Algemene voorwaarden? En zijn deze juist opgesteld tegenover klanten - consumenten? We overlopen de belangrijkste aandachtspunten. En leggen uit hoe u deze voorwaarden moet gebruiken. Wat is het verschil tussen algemene verkoopsvoorwaarden en deze van Bouwunie Laat ons beginnen bij het begin: verkoopsvoorwaarden zijn niet hetzelfde als aannemingsvoorwaarden.

Als bouwbedrijf bent u dus beter af met correct opgestelde aannemingsvoorwaarden. Wanneer moet ik Algemene voorwaarden gebruiken? Hoewel mondelinge contracten rechtsgeldig zijn, probeert u best zoveel mogelijk schriftelijke afspraken te maken. Dit omwille van het bewijs van de concrete afspraken, en dus ook de wederzijdse verplichtingen! Maar wat als u niet telkens ellenlange saaie contracten wil opstellen, als het gaat om een eerder klein werk?

Dan is een bestelbon of offerte de ideale oplossing… voor zover deze gepaard gaat met het gebruik van Algemene voorwaarden. In deze voorwaarden somt u de belangrijkste spelregels van de samenwerking met uw klant op: het betalingstijdstip, de garantieperiode, uitsluitingen van garantie enz.

Waar moet ik op letten wanneer ik contracteer met consumenten? Dit zijn contracten die afgesloten worden met een consument. Een consument is een natuurlijke persoon particulier die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten gebruikt of aankoopt. Professionelen die een contract afsluiten over zaken waarover zij nochtans niet geacht worden over een professionele kennis te beschikken, moeten voor dat contract dus als een consument beschouwd worden: bv.

Contracten afgesloten met consumenten mogen voorts geen onrechtmatige bedingen bevatten. Onrechtmatige bedingen zijn verboden en nietig. Het betreft bedingen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en de plichten van de partijen ten nadele van de consument. Zoals bijvoorbeeld uw eigen rechtbank bevoegd maken, van de klant eisen dat hij slechts een vergoeding kan eisen na aangetekende ingebrekestelling terwijl u dat andersom voor uzelf van rechtswege opeist.

Of nog: een heel hoog schadebeding eisen ingeval contractbreuk, of een te hoge intrest wegens laattijdige betaling. De door de Bouwunie-studiedienst opgestelde modellen bevatten dus de strengste benadering, namelijk deze voor B2C-contracten. Aangezien in de B2B-verhouding, dergelijke strenge wetgeving niet speelt, kan u hiervoor dus aparte en meer soepele voorwaarden opstellen.

Een strenge, en een minder strenge versie. Algemene voorwaarden bevatten standaardclausules. Maar soms wil ik afwijken. En terecht. Sommige afspraken zijn zodanig specifiek voor de opdracht. Wanneer de aannemer dit zelf moet doen, zal deze prestatie worden aangerekend. Dit betekent dat op de bestelbon, de offerte of het contract dat door de klant wordt ondertekend uitdrukkelijk en zeer duidelijk moet worden verwezen naar de algemene voorwaarden die op de achterzijde worden vermeld.

Er moet worden vermeld dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst en dat de klant ervan kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard. Het is aangewezen deze clausule duidelijk leesbaar te zetten boven de plaats waar de klant zijn handtekening plaatst. Ik heb enkel factuurvoorwaarden, dat is toch ook goed! Helaas, neen! U verstuurt uw factuur immers meestal nadat uw prestaties afgelopen zijn. En dus nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Met factuurvoorwaarden komt dit akkoord van de klant in principe te laat.

Nochtans, bij B2B-contracten handelaren onderling, zoals bv. Bij contracten met consumenten gaat deze redenering zeker niet op. Voeg uw algemene voorwaarden dus steeds bij uw offerte of bestelbon. Bouwunie helpt u op weg Bouwunie heeft verschillende modellen van Algemene aannemingsvoorwaarden opgemaakt per sector: voor algemene aannemers, schilders, schrijnwerkers, stukadoors, dakdekkers enz.. Deze kan u downloaden via de Bouwunie modeldocumenten. De voorgestelde algemene voorwaarden zijn modelvoorwaarden, hetgeen betekent dat u ze aan uw bedrijfsspecifieke situatie kan aanpassen.

Vermijd dus ondoordachte wijzigingen of schrappingen.

ICTAD BSR PDF

Algemene voorwaarden

U kent ze wel, afgedrukt op de achterzijde van een offerte of bestelbon. Maar hebt u zelf wel Algemene voorwaarden? En zijn deze juist opgesteld tegenover klanten - consumenten? We overlopen de belangrijkste aandachtspunten. En leggen uit hoe u deze voorwaarden moet gebruiken. Wat is het verschil tussen algemene verkoopsvoorwaarden en deze van Bouwunie Laat ons beginnen bij het begin: verkoopsvoorwaarden zijn niet hetzelfde als aannemingsvoorwaarden. Als bouwbedrijf bent u dus beter af met correct opgestelde aannemingsvoorwaarden.

PORTES DU SOLEIL SKI MAP PDF

Algemene aannemingsvoorwaarden SDAD

Overheidsopdrachten en raamcontracten Belgische regelgeving Op 30 juni is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen wanneer een bekendmaking niet verplicht is. Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets. Deze wet geldt voor de concessieovereenkomsten die je vanaf 30 juni hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen wanneer een bekendmaking niet verplicht is. Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op jouw opdracht en raadpleeg hieronder het gepaste kader. De historische versies vind je terug via het versiebeheer van deze teksten.

EATON 3000VA UPS PDF

.

Related Articles